دنبال کنید:

هیچ تصویری یافت نشد

باور خودکارآمدی

خودکارآمدی باور انسان به توانایی اش برای رسیدن به هدفی ...