امید

امید چیست؟

از چه عناصری تشکیل شده است؟

چگونه می‌توان امید راستین را از امید دروغین تشخیص داد؟

آیا می‌توان وجاهت امید را سنجید؟

پادکست پندار

به اشتراک بگذارید