پنج نشانه سازمان های چابک-قسمت دوم

با توجه به ویژگی های محیط کسب و کار در روزگار ما که از آن جمله می توان به پیچیدگی، ابهام، عدم قطعیت و بی ثباتی و تحول های پی در پی اشاره کرد، سازمان ها باید نگاه خود را به ساختار و نحوه مدیریت خود تغییر دهند. در این شرایط سازمان ها و شرکت ها باید به سمت چابک شدن حرکت کنند و دست از تعاریف و دیدگاه ای سنتی که آن ها را در برابر تغییرات شکننده می کنند بردارند.
اما سازمان های چابک چه ویژگی هایی دارند؟

پادکست مدیریت و کسب و کار Business Studio
خلاصه ای از مقاله ۵ ویژگی سازمان های چابک (مک کنزی کوارترلی دسامبر۲۰۱۷)

به اشتراک بگذارید