دنبال کنید:

“زندگی بازنگری نشده ارزش زیستن ندارد.”سقراط

برای بهزیستی و بهره وری باید به مقوله رفتار توجه ویژه داشته باشم، چه رفتار فردی چه رفتار سازمانی. به جای رفتار  بر اساس پیش فرض های تربیتی و داده های ژنتیکی  باید رفتار را معماری کرد و بدین منظور فراگیری مهارت هایی که به آن ها مهارت های نرم اطلاق می شود الزامی است.

خسرو معصومی هستم مدرس، سخنران و مشاور مهارت های نرم یا به عبارتی مهارت های فردی/ سازمانی.

قصد دارم از طریق این رسانه  مطالبی را در خصوص  این مهارت ها با شما به اشتراک بگذارم  و امیدوارم محتوای این مطالب تاثیر به سزایی در عملکرد بهتر، بهره وری بیشتر و موفقیت شما چه در زندگی فردی چه در زندگی  حرفه ای تان داشته باشد.