ما و گورخر میدان آرژانتین که بالاخره یک روز از وسط دو نیم می شود!