اپیزودهشتم-برای بهبود تیم تان اول روی خودتان کار کنید.