اگر به دنبال تصمیم بهتری هستید، جلسه ی بهتری برگزار کنید